Generel abonnementsvilkår for ydelser leveret af Lollands.Net


1. Aftalen
1.1) Disse abonnementsvilkår gælder for ydelser leveret af Lollands.Net. Vilkårene er gældende for privatkunder, der tegner abonnement. Abonnementet gælder ikke erhverv
som udføres fra kundens privatadresse.
1.2) Den abonnementstegnende skal være myndig. Lollands.Net forbeholder sig ret til at afvise bestillinger eller abonnementsforlængelse uden begrundelse.
1.3) Abonnement på én eller flere ydelser hos Lollands.Net kræver registrering af abonnentens navn og adresse. Ingen oplysninger vil blive videregivet til tredjemand, med
mulig undtagelse af myndigheds- eller domstolsafgørelse. Behandling af oplysninger sker i
overensstemmelse med gældende lovgivning på området. Lollands.Net kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug for løbende validering af kundens
oplysninger. Oplysningerne og Lollands.Net’s registreringer heraf lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.
1.4) Lollands.Net kan til enhver tid skaffe sig adgang til abonnentens brugerdata (password etc.) i forbindelse med drifts- eller sikkerhedsmæssige forhold. I forbindelse
hermed er
Lollands:Net’s medarbejdere altid underlagt tavshedspligt. Adgang til disse data, udover af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold, kræver accept fra abonnenten eller
retskendelse.
1.5) Leverancen afhænger til enhver tid af, at der er etableret en fungerende forbindelse mellem kunden og det respektive net hvortil Lollands.Net har leverance. Såfremt
dette ikke er tilfældet er Lollands.Net ikke forpligtet til at levere. Øvrige abonnementsforpligtelser berøres dog ikke.
1.6) Hvis signalet leveres via en forening og der opstår serviceafbrydelse (signalafbrydelse) fra foreningens side hos den enkelte abonnent, betyder en tilsvarende afbrydelse
af tjenesten. I forbindelse hermed er Lollands.Net ikke forpligtet til at refundere evt. forudbetalt abonnement eller give nedslag i kommende betalinger for den pågældende
periode.
1.7) Aftalen kan opsiges med løbende måned +30 dages skriftlig varsel efter bindingsperiodens udløb.
1.8) Ekstra services kan opsiges med 30 dages skriftlig varsel. Lollands.Net refunderer ikke forudbetalte ydelser i tilfælde af opsigelse fra kundens side.
1.9) Kunden tildeles et kundenummer, der skal anvendes til legitimation af kunden og oplyses ved henvendelse. Nummeret er personligt og må ikke udleveres til
uvedkommende. Kunden oprettes i Lollands.Net’s kundekartotek. Det oplyses i den forbindelse, at Lollands.Net er dataansvarlig i henhold til Persondataloven. Lollands.Net
registrerer kun-dens navn,
Adresse og telefonnummer. Behandlingen af kundeoplysningerne er nødvendig for opfyldelse af abonnementsaftalen.
1.10) Kunden kan ikke overdrage tjenesten til tredjemand uden skriftligt samtykke fra Lollands.Net. Et samtykke kan bl.a. gøres betinget af, at der sker betaling af
Lollands.Net’s tilgodehavende på overdragelsestidspunktet. Hvis ejerskiftet ikke er godkendt og registreret af Lollands.Net, hæfter den oprindelige kunde for betaling for
ydelser og forbrug i overensstemmelse med punkt 3.3.
1.11) Der kan i følgende tilfælde registreres en bruger, der er forskellig fra kunden/betaleren:
• Hvor der mellem kunden/betaleren og brugeren eksisterer et vedvarende ansættelsesforhold.
• Hvor kunden og brugeren er nærtstående (ægtefælle, samlever, børn, forældre eller lignende).
• Hvor kunden og brugeren indgår i samme koncern.
• I andre særlige situationer og da kun for et begrænset antal brugere pr. kunde (værge, forpagter eller lignende).
1.12) Leveringstidspunktet oplyses normalt via ordrebekræftelsen. Leveringstidspunktet oplyses altid med forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold, der ligger
uden for Lollands.Net’s kontrol. Kunden skal sørge for, at der er uhindret adgang til at foretage nødvendige installationer. Gives der ikke uhindret adgang på det aftalte
leveringstidspunkt, er Lollands.Net berettiget til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel.
1.13) Kunden har ret til at fortryde sin tilslutning til Lollands.Net. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor aftalen er underskrevet. Underretning om at
kunden
har fortrudt aftalen, skal gives skriftligt til Lollands.Net. Ønsker kunden at sikre sig dokumentation for, at kunden har fortrudt rettidigt, kan kunden eksempelvis sende brevet
anbefalet og opbevare postkvitteringen. Kunden tiltræder at ovennævnte fortrydelsesret kun gælder indtil tjenesten er taget i brug, og kunden giver hermed sit samtykke til at
Lollands.Net stiller tjenesten til rådighed for kunden inden fortrydelsesfristens udløb.
2. Kundens forpligtelser
2.1) Abonnementet er personligt og må ikke videresælges, distribueres eller anvendes til formidling af tjenesten for andre end kunden eller dennes husstand.
2.2) Tilslutning til Lollands.Net’s ydelser kan kræve specielt udstyr, som leveres af Lollands.Net. Ved abonnementets ophør har kunden pligt til at tilbagelevere eventuelt lånt
eller lejet udstyr (herunder modem, kabler, strømforsyning, netkort osv.) forsvarligt emballageret inden 14 dage efter abonnementets ophør. Returnering er for egen regning,
og udstyret skal have samme stand som på udleveringstidspunktet fra Lollands.Net, dog under hensyntagen til almindelig slid og ælde ved normal brug. Undladelse heraf
berettiger Lollands.Net til at fakturere kunden for udstyret.
2.3) Ved tyveri, force majure o.l., der beskadiger udstyr jf. pkt. 2.1 er det abonnenten eller dennes forsikring, der skal dække Lollands.Net’s tab.
2.4) Kunden hæfter for det installerede udstyr og forpligter sig til at behandle det på forsvarlig vis. Det installerede udstyr må ikke fjernes fra den adresse, hvor det oprindeligt
er installeret, uden Lollands.Net’s accept. Kunden skal følge Lollands.Net’s anvisninger på installation og brug af tilslutningen. Ejendomsretten til stikdåser som er betalt af
Lollands.Net forbliver Lollands.Net’s.
3. Priser og betaling
3.1) Betaling skal foregå via bankoverførelse. I modsat fald forbeholder Lollands.Net sig ret til at pålægge faktureringsgebyr per fremsendt faktura. Overførelsen skal være
foretaget senest d. 5. i en måned for at være gældende på næste faktura. Lollands.Net forbeholder sig ret til at kreditvurdere den enkelte kunde. I det tilfælde, at der ikke kan
gives normal kredit, forbeholder Lollands.Net sig ret til at stille krav om depositum, eller alternativt at nægte leverance.
3.2) Betaling af forbrug faktureres bagud, mens betaling af fast abonnementsafgift og eventuelle supplerende tjenester faktureres forud. Fakturering sker i henhold til den til
enhver tid gældende prisliste. Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturaerne. Er den samlede saldo i Lollands.Net’s favør på faktureringstidspunktet under 300 kr., kan
Lollands.net vælge at overføre saldoen til næste faktura.
3.3) Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til abonnementsaftalen, også i de tilfælde hvor der er registreret en særskilt
betaler/opkrævningsadresse, eller en særskilt installationsadresse, som er forskellig fra
kunden/kundens adresse, jf. pkt. 1.11.
3.4) Ved betaling senere end sidste rettidige betalingsdag betales morarenter fra sidste rettidige betalingsdag til betaling sker med den til enhver tid efter renteloven fastsatte
rentesats. Ved fremsendelse af rykkerskrivelser i anledning af manglende betaling af forfaldne beløb er Lollands.Net berettiget til at opkræve et rykkergebyr i henhold til Lov
om renter ved forsinket betaling mv. Lollands.Net er berettiget til at opkræve et gebyr i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling. Endvidere vil Lollands.Net ved
manglende betaling efter 2 rykkere lade fordringen overgå til retslig inkasso samt registrering i Ribers Kredit Information. Eventuelle rykkerskrivelser pålægges et gebyr.
3.5) Ved manglende betaling forbeholder Lollands.Net sig ret til afbryde tjenesten uden yderligere varsel. Dette gælder alle tjenester leveret af Lollands.net.
3.6) Afbrydelse og lukning af tjenester medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode.
3.7) Tjenesten genoprettes tidligst, når restance samt de med afbrydelsen og genåbningen forbundne omkostninger, gebyr og eventuelle påløbne renter er betalt, eller der er
stillet tilfredsstillende sikkerhed for betalingen.
3.8) De til enhver gældende priser og gebyrer fremgår af www.lollands.net.
3.9) Lollands.Net kan til enhver tid ændre priser, abonnementsvilkår og produktudbud med 30 dages varsel. Dette kan ske ved annoncering på www.lollands.net eller ved
udsendelse af e-mail eller brev. Ved udsendelse af e-mail benytter Lollands.Net kundens ”primære e-mail adresse” som angives ved tilmelding. Abonnenten kan opsige
abonnementet med et
varsel på 10 arbejdsdage i forbindelse med væsentlige ændringer af abonnementsvilkår, priser m.v. forudsat at disse er til abonnentens væsentlige ugunst. Såfremt
ændringerne er begunstigende for kunden, herunder reducering af priser, lancering af nye produkter m.v. kan ændringerne meddeles og gennemføres uden varsel. Det er
ved en samlet vurdering udelukkende et krav, at den samlede prisændring reducerer kundens omkostninger, selvom regulering af delområder isoleret betragtet kan
repræsentere prisforhøjelser. Kunden har ansvaret for til enhver til at holde sig underrettet om Lollands.Net’s gældende priser, abonnementsvilkår m.v.
4. Fritagelse for ansvar og ansvarsbegrænsning
4.1) Lollands.Net er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler.
4.2) Lolands.Net er ikke ansvarlig for drift og vedlige-holdelse af net, som drives af andre operatører.
4.3) Lollands.Net er fritaget for ansvar for følger af manglende opfyldelse af Lolands.Net’s forpligtelser, hvis den manglende opfyldelse skyldes hindringer uden for
Lollands.Net’s kontrol, og Lollands.Net ikke på tidspunktet for aftalens indgåelse med rimelighed kunne forventes at have taget hindringen i betragtning.
4.4) Som grunde til fritagelse for ansvar anses bl.a. generelle konflikter på arbejdsmarkedet, lynnedslag, ildebrande, krig, myndighedsbestemmelser eller anden offentlig
regulering, fejl i eksterne telefonforbindelser, almindelig vareknaphed eller restriktioner for energi og
anden tilsvarende omstændighed.
4.5) Er aftalens opfyldelse i væsentligt omfang forhindret i længere tid på grund af omstændigheder som nævnt ovenfor under pkt. 4.3 eller 4.4, har kunden ret til skriftligt
at opsige abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning.
4.6) Et eventuelt erstatningsansvar for Lollands.Net omfatter ikke indirekte tab, følgeskader, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab,
herunder tab af data, skade på andre ting og erstatningskrav fra tredjemand. Lollands.Net er ikke ansvarlig for tab opstået som led i kundens udøvelse af
næringsvirksomhed. Et eventuelt erstatningsansvar omfatter ikke tab, som ikke med rimelighed kunne forudses af Lollands.net.
4.7) Lollands.Net’s erstatningsansvar er begrænset til 10.000 kr. pr. år uanset omfanget af de skader, som måtte være indtrådt i løbet af året.
4.8) Hvis der indtræder driftsforstyrrelser i det net, som Lollands.Net disponerer over, er kunden berettiget til et forholdsmæssigt afslag i sin abonnementsafgift; der gives dog
kun afslag, hvis beløbet overstiger 25 kr. Derudover har kunden ikke ret til yderligere erstatning eller kompensation.
4.9) Lollands.Net påtager sig intet ansvar for indholdet af de informationer, som kunden måtte modtage eller afgive i forbindelse med tjenesten. Det være sig lødighed,
lovlighed og/eller rigtighed.
4.10) Kunden hæfter ikke for betaling for ydelser, der er en følge af fejl i eller misbrug af operatørens net og installationer (til og med nettermineringspunktet), medmindre
kunden er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
5. Drift og vedligehold
5.1) Lollands.Net skal udbedre eventuelle afbrud og andre fejl inden for rimelig tid efter, at kunden har anmeldt fejlen, jf. dog pkt. 5.2.
5.2) Lollands.Net kan til enhver tid foretage tekniske ændringer i nettet og i sine produkter, hvis det skyldes hensyn til driften eller krav fra myndighederne.
5.3) Lollands.Net har ret til med omgående virkning at lukke for tjenesten ved at spærre for tilslutningen, såfremt der af Lollands.Net’s tekniker kan konstateres, at der fra
abonnentens
installation sendes støj ud i nettet. Abonnenten skal underrettes skriftligt om dette.
5.4) Kunden har ikke ret til erstatning, hvis afbrydelsen eller fejlen kan henføres til kundens forhold, f.eks. ved tilslutning af fejlagtigt udstyr eller fejlbetjening. Lollands.Net er
berettiget
til at opkræve betaling for eksempelvis teknikerbesøg, hvis fejlen kan henføres til kundens forhold. Kunden kan ikke kræve erstatning for eventuelle merudgifter ved, at
kunden anvender en anden operatørs tjeneste eller ved, at kunden indgår aftale med tredjemand om udbedring af fejl eller lignende. Herudover er kundens erstatningskrav
underlagt de begrænsninger, der følger af nærværende aftale, særligt pkt. 6.
5.5) Mod behørig legitimation skal udbyder til enhver tid have uhindret adgang til at foretage de til enhver tid nødvendige målinger på installationen i ejendommen.
Ekstraordinære omkostninger i forbindelse med at opnå denne adgang påhviler abonnenten.
6. Meddelelse om flytning m.v.
6.1) Abonnenten har pligt til, uden ugrundet ophold, skriftligt at give Lollands.Net meddelelse om ændring af adresse og betalingsforhold. Lollands.Net er berettiget til at
opkræve et gebyr
for ændring heraf.
6.2) Hvis kunden ikke meddeler flytning m.v. senest 14 dage før flyttedatoen, risikerer kunden, at tjenesten benyttes uberettiget af andre. Kunden hæfter for det forbrug, der
eventuelt måtte finde sted, indtil skriftlig meddelelse gives i henhold til pkt. 6.1.
6.3) Meddelelse om flytning til en husstand, hvor den fysiske installation har været afbrudt, skal indgives til Lollands.Net senest 10 arbejdsdage før ønsket genetablering.
6.4) Modtager udbyder ikke meddelelse om fraflytningen, er den hidtidige forbruger forpligtet til at betale afgift, indtil meddelelse om fraflytning foreligger.
7. Misligholdelse m.v.
7.1) Gør kunden eller Lollands.Net sig skyldig i væsentlig misligholdelse af abonnementsaftalen, og har den misligholdende part ikke afhjulpet misligholdelsen inden for
rimelig tid, efter at den anden part skriftligt har anmodet herom, har den anden part ret til skriftligt at ophæve aftalen.
7.2) I tilfælde af kundens misligholdelse og manglende afhjælpning har Lollands.Net ret til at lukke for tjenesten med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel. Dette er
f.eks. gældende, hvis kunden kommer under konkurs, der er åbnet for forhandling om tvangsakkord for kunden, kunden har standset sine betalinger eller kundens
formueforhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at kunden må anses for at ville være ude af stand til at opfylde aftalen i rette tid.
7.3) Hvis kunden inden en måned retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen og opsigelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, kan leverancen genoptages efter
henvendelse fra kunden. I så fald bortfalder Lollands.Net’s opsigelse af aftalen. Lollands.Net er berettiget til at opkræve et gebyr for genoptagelse af levering af tjenesten. En
kunde, der har misligholdt abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale med Lollands.Net om tjenester eller produkter, før
gælden er betalt. Lollands.Net
forbeholder sig ret til at iværksætte relevante retslige skridt, hvis kunden misbruger sit abonnement i henhold til disse abonnementsvilkår.
8. Klager og tvister
8.1) Klager indgives til Lollands.Net. Klager behandles af en undersøgelsesenhed, der er nedsat i medfør af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om udbud af telenet
og teletjenester.
9. Ikrafttræden
9.1) Disse generelle abonnementsvilkår afløser tidligere vilkår for tjenesten og træder i kraft den 1. Marts 2009.
Særlige abonnementsvilkår.
10. Aftalen
10.1) Følgende særlige abonnementsvilkår gælder for internetabonnementer og tilhørende tjenester hos Lollands.Net. Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle
abonnementsvilkår
for ydelser leveret af Lollands.Net. Et internet abonnement omfatter adgang til internettet
via Lollands.net’s internettjeneste, og herunder mulighed for at benytte internettjenesten med de til enhver tid gældende funktioner, faciliteter og tillægsydelser.
10.2) Opgradering er gratis og nedgradering skal ske med 30 dages skriftlig varsel til udgangen af en måned. Nedgradering er behæftet med et gebyr.
10.3) Teknikerbesøg :Installation af netkort etc. i abonnentens PC (min Windows 98, version 2) foretages på abonnentens adresse af tekniker fra Lollands.Net. Et bestilt
teknikerbesøg er
bindende. Såfremt et bestilt teknikerbesøg afbestilles efter tidspunkt er aftalt med teknikeren betales fuld pris for teknikerbesøget. Såfremt et bestilt teknikerbesøg afbestilles
før tidspunkt er aftalt med teknikeren betales 50 % af prisen for teknikerbesøget. Prisen herfor fremgår af tilmeldingsblanketten. Teknikerbesøget omfatter ikke kabeltræk,
installation af applikationer eller eksterne dataenheder som f.eks. en router.
11. Tjenesten.
11.1) Aftalen giver abonnenten adgang til internettet gennem Lollands.Net.
11.2) Kunden må ikke have materiale liggende på et evt. webhotel, der strider mod den til enhver tid gældende danske lovgivning.
11.3) Hvis der registreres et trafikforbrug på webhotellet på over 5 Gigabyte pr. måned vil abonnenten blive kontaktet vedrørende specialaftale, og de dermed forbundne
meromkostninger.
11.4) Abonnenten er privat bruger og gøres i den forbindelse opmærksom på, at tilslutning af dataenheder som f.eks. en server ikke må anvendes i kommercielt henseende.
Dette omfatter ligeledes e-mail konti og webhotel.
11.5) Tekniske minimumskrav til de/den tilsluttede computer, for opnåelse af support fra Lollands.Net’s kundeservice: 10Mbit/s Ethernet kort 10BaseT, minimum Windows 98
2nd edition installeret. Abonnementet indeholder 1 fast offentlige IP-adresser. Tilslutning af flere PC’er kræver derfor en switch.
11.6) Lollands.Net er alene forpligtet til at yde support på ydelser leveret af Lollands.Net, herunder opsætning af internet forbindelse, e-mail og Internet Explorer. Der ydes
support på Microsoft styresystemer. Der ydes ikke support på Macintosh, Linux eller andre styresystemer.
12. Misligholdelse m.v.
12.1) Lollands.Net kan endvidere afbryde forbindelsen, hvis den benyttes i strid med den gængse etikette for brug af internettet. Herunder (men ikke nødvendigvis
begrænset til) følgende aktiviteter:
12.1.1) Uopfordret massedistribution af e-mails (spam).
12.1.2) Opnåelse af uberettiget adgang og/eller skadeforvoldelse til/mod systemer, der er tilkoblet Lollands.Net eller andre udbyderes net eller forsøg herpå.
12.2) Lollands.Net forbeholder sig ret til omgående og uden yderligere varsel at lukke tjenesten, såfremt abonnenten i strid med pkt. 2.4 har tilsluttet en server eller anden
applikation. Lollands.Net eller tredjemand må aldrig rammes af forstyrrelser eller
ulejligheder i øvrigt som følge af abonnentens tilslutning og/eller brug af dataressourcer. Abonnenten påtager sig at holde Lollands.Net skadesløs for skader eller
forstyrrelser, som måtte være forårsaget af en applikation eller andet udstyr.
13. Kundens forpligtelser
13.1) Abonnenten har ansvar for løbende at tømme tilsluttede e-mail postkasser. Lollands.net har ret til at spærre en konto for indkommende post, såfremt der mangler
tilgængelig lagerplads i forhold til den betalte ydelse. Endvidere er Lollands.Net berettiget til uden forudgående varsel at slette alt elektronisk post, der efter 3 måneder fortsat
befinder sig på mailserveren samt i øvrigt post, der måtte krænke juridiske rettigheder.
14. Fritagelse for ansvar
14.1) Lollands.Net er ikke ansvarlig for tab af personlige data og installeret software m.m. i forbindelse med kundens brug af internetaftalen og hertil knyttede ydelser.
Lollands.Net påtager sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til kundens data og systemer.
14.2) Kundens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af
sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller download. Det er kundens ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante
rettighedshavere.
14.3) I forbindelse med kundens handel på internettet eller ved kundens erhvervelse af netydelser fra tredjemand har Lollands.net intet ansvar for kundens og tredjemands
indbyrdes
mellemværende.
14.4) Forbindelsen etableres med hastighed i henhold til det valgte abonnement. Lollands.net har intet ansvar for forskydninger i kvaliteten, som følge af mulig interferens på
selve distributionsnettet eller distanceafhængige performancemål.
15. Ikrafttræden
15.1) Disse særlige abonnementsvilkår træder i kraft den 1.Marts 2009.